GEGEVENSBESCHERMING

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom leggen wij u hieronder uit welke persoonsgegevens wij in het kader van onze websitewerking verwerken:

Vooraf willen wij u op het volgende wijzen:

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking in het kader van de exploitatie van onze website is:

Urban Technology GmbH vertegenwoordigd door de functionaris voor gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op privacy@smileco.de en per post op Urban Technology GmbH, Brunnenstraße 128, 13355 Berlijn.

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a) DSGVO), voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (art. 6 lid 1 sub b) DSGVO), om te voldoen aan een wettelijke verplichting van onze kant (art. 6 lid 1 sub c) DSGVO) of voor de bescherming van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f) DSGVO).

GEGEVENSBESCHERMING

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het Internet (bijv. communicatie per e-mail) veiligheidslacunes vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

Uw persoonsgegevens worden gewist wanneer het doel van de verwerking is bereikt, tenzij het wissen in strijd is met wettelijke bewaarplichten.

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

 • Inventarisgegevens (b.v. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).

CATEGORIEËN VAN BETROKKEN PERSONEN

Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod (hierna worden de betrokkenen ook gezamenlijk aangeduid als "gebruikers").

DOEL VAN DE VERWERKING

 • Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de functies en de inhoud ervan.
 • Beantwoorden van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereikmeting/marketing.

  GEBRUIKTE TERMINOLOGIE

  "Persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bijv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  Onder "verwerking" wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is ruim en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens.

  "Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, mits die aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

  "profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen

  "voor de verwerking verantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

  "Verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

  RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG

  In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), d.w.z. de EU en de EEG, geldt het volgende, tenzij de rechtsgrondslag in het privacybeleid is vermeld: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6 para. 1 lit. a en Art. 7 DSGVO;

  De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de vervulling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden van vragen is Art. 6 (1) lit. b DSGVO; De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen is Art. 6 (1) lit. c DSGVO;

  Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) lit. d DSGVO als rechtsgrondslag dienen.

  De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de vervulling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals het beantwoorden van vragen is Art. 6 (1) lit. b DSGVO; De rechtsgrondslag voor de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen is Art. 6 (1) lit. c DSGVO;

  De rechtsgrondslag voor verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

  De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verzameld, wordt bepaald door de vereisten van Art. 6 (4) DSGVO.

  De verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (overeenkomstig Art. 9 (1) DSGVO) wordt bepaald volgens de vereisten van Art. 9 (2) DSGVO.

  VEILIGHEIDSMAATREGEL

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

  De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de toegang tot, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Voorts hebben wij procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Voorts houden wij bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

  SAMENWERKING MET VERWERKERS, GEZAMENLIJK VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKEN EN DERDEN

  Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers, medeverantwoordelijken of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. indien een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, vereist is voor de uitvoering van het contract), de gebruikers hiervoor toestemming hebben gegeven, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, enz.).

  Indien wij gegevens bekendmaken of doorgeven aan andere ondernemingen van ons concern of hen anderszins toegang verlenen, gebeurt dit met name voor administratieve doeleinden als legitiem belang en verder op een grondslag die in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften.

  OVERDRACHTEN NAAR DERDE LANDEN

  Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land achter als aan de wettelijke vereisten is voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen.

  RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSONEN

  U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er al dan niet gegevens over u worden verwerkt en om informatie over die gegevens te krijgen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig de wet.

  U hebt het recht om, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd.

  U hebt het recht om, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, te eisen dat de u betreffende gegevens onverwijld worden gewist, of anders, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

  U hebt het recht te eisen dat de gegevens over u die u ons hebt verstrekt, overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden ontvangen en dat zij aan andere verantwoordelijke personen worden overgedragen.

  U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de wet, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

  Net Orders Checkout

  Item Price Qty Total
  Subtotal €0,00
  Shipping
  Total

  Shipping Address

  Shipping Methods

  [[recommendation]]